കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍

കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ - പോലിസ് നടപടിക്കുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നിയമപരമായി പൊരുത്തപെടാത്ത കുട്ടികളുടെ Read More >>


പോലിസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍

ശുചിത്വപൂര്‍ണമായ അന്തരീക്ഷത്തിനും ഫലപ്രദമായ മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനും മാതൃകയാവാന്‍ പോലിസ് ആസ്ഥാനം തയ്യാറെടുക്കുന്നു Read More >>


Citizenswatch

Help us to help you better

Citizens watch is a new facility provided by the Kerala Police for the public to complaint against any corruption in the Police department. This facility can be used only for either eyewitness accounts of police corruption or true pictures of police corruption or true audio records of police corruption or true video records of police corruption or true digital evidence of police corruption.Click here to send a complaint
Or you can send photographs, Videos and Complaints to the email id citiwtch.pol@kerala.gov.in
HiTECH Crime Enquiry Cell

You can CLICK but
You can't HIDE !

If you need any help or advice regarding cyber crimes you may contact Cyber Police Station, SCRB, Thiruvananthapuram or Hi-TECH Crime Enquiry Cell, Police Headquarters, Thiruvananthapuram or concerned District Cyber Crime Enquiry cell Read more>>>
Read Cyber Security Tips
You can seek advice from HiTECH Enquiry Cell through the email id hitechcell.pol@kerala.gov.in or cyberps.pol@kerala.gov.in
Call 0471-2722768 / 0471-2721547(Ext:1274)